• /
  • /

Home Trang chủ Project Project Systimax Solutions Systimax Solutions Khí điện Đạm Cà Mau – Petro Vietnam – Cà Mau

Khí điện Đạm Cà Mau – Petro Vietnam – Cà Mau

Khí điện Đạm Cà Mau – Petro Vietnam – Cà Mau

Project Details

Investors
Khí điện Đạm Cà Mau – Petro Vietnam – Cà Mau
Execution time
01/01/2014
Place
Khí điện Đạm Cà Mau – Petro Vietnam – Cà Mau
Giải pháp cáp có cấu trúc của COMMSCOPE được triển khai cho hạ tầng mạng IT của nhà máy Khí điện Đạm Cà Mau
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by GSC, Sited byLight Jsc.